Algemene voorwaarden - Studiekring - huiswerk, bijles en trainingen

Hoofdstuk I: Algemeen

1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
BW: het Burgerlijk Wetboek
Contractant of Opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Studiekring een Overeenkomst sluit met betrekking tot de Diensten
Diensten: individuele of groepsgewijze (huiswerk)begeleiding, bijles, of andere vormen van (onderwijs)begeleiding waaronder ook wordt begrepen examentraining, zomerscholen of lentescholen, welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld door Studiekring.
Leerling: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een Overeenkomst gebruik maakt van de Diensten van Studiekring (waarbij aangetekend dat de Leerling en Contractant niet dezelfde behoeven te zijn).
Ouder of Wettelijke vertegenwoordiger: natuurlijk persoon die de leerling rechtsgeldig mag vertegenwoordigen.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Studiekring en een Contractant met betrekking tot de levering van Diensten door Studiekring
Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail).
School en/of Onderwijsinstelling: Instelling waar onderwijs wordt gegeven.
Studiekring: Studiekring B.V., handelend onder de naam Studiekring, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 30191908.
Vestiging: iedere door Studiekring gehuurde locatie als ook een door Studiekring gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de Diensten door of namens Studiekring worden verleend.

2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) iedere aanbieding, (ii) elke offerte en (iii) iedere overeenkomst tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken.
2.2. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever wordt nadrukkelijk afgewezen.
2.3. Onder schriftelijk wordt in de mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.
2.4. Door inschrijving voor een van de Diensten door Contractant en/of Leerling aanvaarden Contractant en Leerling de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Indien de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de Contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan de Leerling kenbaar te maken en garandeert Contractant jegens Studiekring de naleving van de Algemene Voorwaarden door Leerling.
2.5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is treden partijen in overleg teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen door een bepaling waarmee de inhoud en de strekking (zoveel mogelijk) in stand blijven.
2.6. Op verzoek van Contractant en/of Leerling zal Studiekring een kopie van de Algemene Voorwaarden toezenden.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Studiekring de inschrijving van de Leerling schriftelijk aanvaardt, en de definitieve inschrijving van de Leerling schriftelijk heeft bevestigd aan Contractant, met inachtneming van artikel 5 van deze overeenkomst.
3.2. Door aanvaarding van de aanbieding of offerte door Contractant, die in dat geval optreedt namens school, onderwijsinstelling of zakelijke dienstverlener.

4. Overeenkomst op afstand

4.1. Contractant heeft gedurende 10 werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.
4.2. Geen recht op ontbinding overeenkomstig het vorige lid bestaat als de Diensten zijn aangevangen voordat de termijn van 10 werkdagen is verstreken.

5. Plaatsing

5.1. De plaatsing van een leerling voor een Dienst op het tijdstip en bij de Vestiging waarvoor de leerling zich heeft ingeschreven is definitief na bevestiging daarvan door Studiekring.
5.2 Na definitieve plaatsing kan Contractant een aanbetaling verschuldigd zijn. Pas nadat de aanbetaling is ontvangen zal de dienstverlening kunnen starten.
5.3. De aanbetaling wordt gemaximeerd op 90% van de maandelijkse dienstverlening.

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Studiekring zal de Overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren, maar biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding, en/of het slagen van de Leerling.
6.2. Studiekring heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
6.3. De Contractant is verplicht de juiste contactgegevens aan Studiekring te verstrekken ten behoeve van het contract en de facturatie.

7. Persoons- en onderwijsgegevens

7.1. Persoonsgegevens worden door Studiekring zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Studiekring. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door Studiekring en aan haar gelieerde vennootschappen voor onderwijsinhoudelijke communicatie met Contractant, Ouder en/of leerling, waaronder in ieder geval begrepen, het verzenden van de Studiekring nieuwsbrief en voortgangsrapportages.
7.2. Voor de begeleiding van Leerling en het voeren en verwerken van de Leerling administratie is Studiekring volledig afhankelijk van de medewerking van Leerling. Als Leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalsten voor het dientengevolge daarvan eventueel niet slagen van de begeleiding, is Studiekring niet aansprakelijk.
7.3. Tenzij Contractant, Ouder en/of de Leerling hier tegen bezwaar maakt is het Studiekring toegestaan de onderwijsgegevens van Leerling van zijn/haar onderwijsinstelling in te zien. Leerling verstrekt Studiekring hiertoe de benodigde gegevens.
7.4. Contractant en leerling hebben het recht op inzage in de over hen opgenomen gegevens en het (laten) doorvoeren van eventuele correcties.
7.5. Indien Leerling dit expliciet wenst is de door Leerling in vertrouwen aan Studiekring (of een van haar medewerkers) ter beschikking gestelde informatie niet toegankelijk voor Contractant, ouders en/of verzorgers van Leerling, tenzij Studiekring dit in strijd acht met (i) het belang, (ii) de fysieke integriteit en/of (iii) de psychologische integriteit van Leerling, klasgenoten van Leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van Studiekring.

8. Tarieven

8.1. Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op de Overeenkomst vermelde prijzen voor de afgenomen diensten.
8.2. In de maandtarieven zijn vakanties en/of andere dagen waarop de vestiging gesloten is verdisconteerd.
8.3. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van Omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd, tenzij anders in de Overeenkomst is bepaald.
8.4. Studiekring is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de Overeenkomst de Tarieven te wijzigen en zal de Contractant hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen.
8.5. Indien Studiekring de tarieven met meer dan 10% binnen 12 maanden verhoogt, is Contractant gerechtigd om met inachtneming van de opzegtermijn de overeenkomst te beëindigen, waarbij de tariefsaanpassing niet zal worden doorberekend.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. De diensten met een vaste dienstverleningsfrequentie worden maandelijks gefactureerd.
9.2. Andere diensten waarvan de omvang pas achteraf vastgesteld kan worden worden maandelijks achteraf gefactureerd. Studiekring kan in voorkomende gevallen een aanbetaling verlangen waarmee betaling vooraf de facto wordt nagestreefd.
9.3. Betaling vindt plaats door middel van een automatische incasso. Circa 7 dagen na factuurdatum wordt het op de factuur vermelde bedrag door Studiekring geïncasseerd.
9.4. Aan andere betaalmethoden dan automatische incasso kunnen kosten zijn verbonden.
9.5. Eventuele klachten tegen de in rekening gebrachte bedragen kunnen ingediend worden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij klantenservice via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tenzij de Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken

10. Niet-tijdige betaling

10.1. Indien de incasso, om welke reden dan ook, twee keer niet uitvoerbaar is, is de Contractant van rechtswege in verzuim en is de Contractant € 15,-- kosten verschuldigd in verband met de niet uitvoerbare incasso.
10.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal Studiekring een betalingsherinnering verzenden. De daaraan verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ad € 15,-- zullen bij de eerste herinnering aan de Contractant in rekening gebracht worden.
10.3. In geval van verzuim zijn alle vorderingen, inclusief de wettelijke rente, uit welke hoofde dan ook van Studiekring op de Contractant direct opeisbaar. Indien Studiekring overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Contractant.

11. Duur en opzegging van de Overeenkomst

11.1. De Overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of langs elektronische weg worden opgezegd.
11.2. De opzegtermijn wordt – indien van toepassing – verlengd met de periode van de zomervakantie en/of de periode waarin Contractant door Studiekring wordt vrijgesteld van betaling, waarmee de opzegtermijn altijd valt in een periode van betaalde dienstverlening.

12. Vestigingen

12.1. De openingstijden van de verschillende vestigingen staan op www.studiekring.nl vermeld.
12.2. Studiekring is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan een Studiekring vestiging.
12.3. Het is Leerling verboden op de Vestiging (i) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (ii) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn, en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is Studiekring bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door Studiekring aangeboden dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Studiekring gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

13. Intellectuele eigendom

13.1. Onverminderd het overige in de Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Studiekring alle rechten en bevoegdheden voor die Studiekring toekomen op grond van de Auteurswet.
13.2. Alle door Studiekring geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Studiekring. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Studiekring vermeld wordt, Studiekring uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder de voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
13.3. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Studieking voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van Studiekring, ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan de Leerling en/of de Contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan door de Leerling en/of de Contractant is alleen toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Studiekring.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Contractant is tegenover Studiekring aansprakelijk voor alle schade die Studiekring lijdt door toedoen van Contractant of Leerling. De Contractant vrijwaart Studiekring tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Contractant of Leerling zijn toe te rekenen.
14.2. Indien Studiekring aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. De beperkingen uit dit artikel gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Studiekring en/of van (een van) haar medwerkers.
14.3. Medewerkers van Studiekring zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van Studiekring.
14.4. Studiekring selecteert haar medewerkers en docenten zorgvuldig, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. Studiekring aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde begeleiding en/of bijles en/of training.
14.5. Studiekring is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een Vestiging, of tijdens bijles of studiecoaching thuis. Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de Vestiging.
14.6. Studiekring is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Studiekring is uitgegaan van door Contractant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.7. De aansprakelijkheid van Studiekring voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot € 1.000,--, zegge: duizend euro.
14.8. De aansprakelijkheid van Studiekring, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Studiekring is verzekerd, en in ieder geval tot maximaal € 12.000,--, zegge: twaalfduizend euro.
14.9. In geval van aansprakelijkheid van Studiekring zijn Contractant en Leerling gehouden tot overdracht aan Studiekring van alle verhaalsrechten en aanspraken die Contractant en/of Leerling op derden hebben terzake van de schade.

15. Overmacht

15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
15.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Studiekring geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studiekring niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Studiekring, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
15.3. In geval van overmacht zal Studiekring zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de Dienst op een ander tijdstip of bij een andere Vestiging maximaal één uur reizen met het openbaar vervoer van de Vestiging waarvoor de Leerling zich heeft ingeschreven. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan Contractant de Overeenkomst kosteloos opzeggen, waarna Studiekring
een eventueel teveel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieve opzegging door Contractant op een door Contractant aan te duiden bankrekening uitbetalen.

16. Klachten en geschillen

16.1. Klachten over de verleende diensten dienen door Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) o.v.v. klacht, te worden gemeld aan Studiekring. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.
16.2. Indien een klacht naar het oordeel van Studiekring gegrond is, dan zal Studiekring de werkzaamheden alsnog verrichten.
16.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal Studiekring slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden.
16.4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17. Toepasselijk recht

17.1. Op elke overeenkomst tussen Studiekring en Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

18. Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

18.1. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
18.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door Studiekring worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste 10 werkdagen voor inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.
18.3. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van Studiekring.

Hoofdstuk II: Scholen en/of onderwijsinstellingen

19. Dienstverlening aan scholen

19.1. In de aanbieding, offerte en/of het contract wordt de dienstverlening omschreven, alsmede de wijze waarop de relatie tussen de School en Studiekring wordt vormgegeven.
19.2. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
19.3. De Overeenkomst tussen Contractant en Studiekring komt pas tot stand indien en voor zover een opdracht door Studiekring is geaccepteerd.
19.4. Studiekring kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen en/of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

20. Tarieven en prijsstelling

20.1. De in de aanbieding, offerte of opdracht vermelde prijzen zijn exclusief Omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten tenzij anders aangegeven.
20.2. Studiekring heeft het recht om na de totstandkoming van de Overeenkomst doch voordat de Diensten volledig zijn uitgevoerd, loon en/of prijswijzigingen aan Contractant door te berekenen tenzij anders overeengekomen.
20.3. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden op een door Studiekring aan te wijzen bankrekening.
20.4. Tenzij anders overeengekomen is Studiekring gerechtigd naar rato voortgang van de Dienstverlening termijnfacturen te sturen.

21. Opzegging en beëindiging dienstverlening aan scholen

21.1. Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
21.2. Contractant en Studiekring hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

 • De andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan de andere partij is verleend;
 • De andere partij in staat van faillissement is gesteld of jegens de andere partij een faillissementsaanvraag is ingediend; of
 • De andere partij haar activiteiten staakt.

21.3. Alle vorderingen die Studiekring op de Contractant heeft ten tijde van de ontbinding op grond van Overeenkomst worden vanaf het moment van ontbinding direct opeisbaar, onverlet de mogelijkheid van Studiekring om de door haar geleden schade te vorderen.

22. Ter beschikking gestelde zaken

22.1. Indien Studiekring aan Contractant zaken ter beschikking heeft gesteld, danwel zaken op een locatie van Contractant heeft staan, zal Contractant deze zaken op eerste verzoek en zonder enig voorbehoud of beroep op retentie binnen 14 dagen retourneren c.q. ter beschikking stellen aan Studiekring.

23. Aansprakelijkheid

23.1. In afwijking van artikel 14 geldt voor Overeenkomsten waarbij een School contractant is het navolgende.
23.2. De Contractant is tegenover Studiekring aansprakelijk voor alle schade die Studiekring lijdt door toedoen van de Contractant of de Leerling. De Contractant vrijwaart Studiekring eveneens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten door Studiekring schade lijden en welke aan de Contractant of de Leerling toerekenbaar is.
23.3. De aansprakelijkheid van Studiekring is beperkt tot maximaal het bedrag van de directe schade. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Studiekring wordt uitgekeerd in het voorkomende geval.

23.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studiekring aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten niet aan Studiekring toegerekend kunnen worden; en
 • De redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

23.5. Studiekring is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.
23.6. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Studiekring of haar ondergeschikten.
23.7. Onverminderd het bovenstaande is Studiekring niet aansprakelijk voor enige schade indien deze schade is te wijten aan opzet, grove schuld en/of verwijtbaar handelen van de Contractant.

Hoofdstuk III: Producten en diensten

24. Huiswerkbegeleiding en Huiswerkklas

24.1. Inschrijving voor door Studiekring aangeboden huiswerkbegeleiding of huiswerkklas is mogelijk (i) via de website van Studiekring (www.studiekring.nl), (ii) telefonisch of (iii) op de Vestiging.
24.2. Studiekring zal na inschrijving een intakegesprek houden met Leerling alvorens Leerling te plaatsen voor de huiswerkbegeleiding.
24.3. Bij de plaatsing worden de begeleidingsdagen en tijden gepland.
24.4. Verplaatsing is alleen mogelijk indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. Annulering van de begeleiding leidt niet tot restitutie of vergoeding in welke zin dan ook.
24.5. Voor huiswerkbegeleiding en huiswerkklas worden maandtarieven berekend. Er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat en dat daarmee het aantal begeleidingsdagen per maand kan variëren. Het maandbedrag is echter elke maand gelijk.
24.6. De begeleiding van Huiswerkklas kent een groter aantal deelnemers dan de begeleiding van Huiswerkbegeleiding. Huiswerkbegeleiding gaat uit van een maximale groepsgrootte van 9 leerlingen per begeleider. Studiekring mag hier, mede om planningstechnische redenen, van afwijken.
24.7. De overeenkomst is op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
24.8 De opzegtermijn van één maand is ook van toepassing op het wijzigen van het aantal dagen huiswerkbegeleiding en huiswerkklas, behoudens in die gevallen waarin de dienstverlening wordt geïntensiveerd.
24.9. Indien de leerling niet per de eerste van de maand start of stopt, worden de kosten voor deze maand als volgt berekend. Het aantal kalenderdagen dat het contract in die maand duurt wordt gedeeld door het aantal kalenderdagen van de maand vermenigvuldigd met het maandtarief. Hiermee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de in werkelijkheid genoten begeleiding.
24.10. Contractant en/of Leerling van Huiswerkbegeleiding ontvangen iedere week een voortgangsrapportage.
24.11. Eénmaal per 10 weken is er voor afnemers van Huiswerkbegeleiding de mogelijkheid voor een 10-minutengesprek met de vestigingsmanager of diens plaatsvervanger. Dit gesprek kan zowel op locatie als telefonisch plaatsvinden
24.12. Extra Huiswerkbegeleiding of Huiswerkklas buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht. 
24.13. Feestdagen, studiedagen en vakanties:

 • Studiekring is gesloten op de volgende officiële feestdagen: nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.
 • Studiekring kan per schooljaar maximaal 3 studiedagen aanwijzen op welke de vestiging gesloten is.
 • Studiekring is gedurende de reguliere schoolvakanties, met uitzondering van de zomervakantie, tenzij anders meegedeeld geopend, behoudens de periode tussen Kerst en nieuwjaarsdag.
 • In vakantieweken kan Studiekring van tevoren aan de Contractant gecommuniceerde, gewijzigde openingstijden en –dagen hanteren. Studiekring houdt zich aan het aantal begeleidingsuren dat in een “normale week” ook geboden zou zijn.
 • Gedurende de zomervakantie is Studiekring gesloten. De laatste begeleidingsdag is de laatste werkdag voor de start van de zomervakantie van de regio waarin de Vestiging is gevestigd. De eerste begeleidingsdag is gelijk aan de eerste dag van het nieuwe schooljaar van de regio waarin de Vestiging is gevestigd. Voor de periode ingaande 2 weken voor de start van de zomervakantie is Contractant vrijgesteld van betaling. De overeenkomst loopt gedurende de zomerperiode gewoon door, echter voor deze periode zal geen vergoeding in rekening worden gebracht.
 • 25. (Online) Bijles en Studiecoaching
 • 25.1. Inschrijving voor door Studiekring aangeboden bijles en/of studiecoaching is mogelijk (i) via de website van Studiekring, (ii) telefonisch of (iii) op de Vestiging.
  25.2. De minimale afname van bijles is 1x per week.
  25.3. Na het verstrijken van een periode van minimaal 2 weken na ingangsdatum kan de overeenkomst op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
  25.4. Bij de start van de begeleiding worden in beginsel een vaste dag en tijd gepland.
  25.5. Als een bijles of studiecoaching van de kant van de Leerling afgezegd wordt (dit geldt ook voor ziekte), vind er geen restitutie plaats.
  25.6. Tijdens de vakanties en officiële feestdagen zoals genoemd in artikel 24.13 vinden geen bijlessen plaats. Bijlesdocent en de Leerling kunnen van voorgaande in gezamenlijk overleg afwijken.
  25.7. Indien bijles thuis plaatsvindt, dan stelt Studiekring zich nadrukkelijk op het standpunt dat dit onder toezicht van een ouder/verzorger dient plaats te vinden.
  25.8. Contractant aanvaardt bij verstrekking van de opdracht de volledige verantwoordelijkheid voor het noodzakelijk toezicht op de bijles of studiecoaching in eigen huis, en houdt toezicht op de behoorlijke invulling van een professionele werkrelatie tussen Leerling en docent.
  25.9. Studiekring is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het handelen van een bijlesdocent tijdens bijles of studiecoaching thuis, waaronder, doch niet uitsluitend breuk en diefstal.

  26. Examentraining

  26.1. Inschrijving voor door Studiekring aangeboden examentraining is mogelijk via (i) de website van Studiekring, (ii) via eventuele andere (aan Studiekring gelieerde) websites en (iii) telefonisch.
  26.2. De Dienst dient direct bij inschrijving via iDEAL, creditcard betaling of directe overboeking te worden betaald. Indien betaling niet direct wordt uitgevoerd, dient deze uiterlijk binnen 2 dagen na de inschrijving door Studiekring te zijn ontvangen. Is het bedrag niet tijdig ontvangen, dan vervalt de inschrijving.
  26.3. Na inschrijving en betaling van de Dienst wordt de inschrijving per e-mail bevestigd.
  26.4. Studiekring verwerkt de inschrijvingen voor de door Studiekring aangeboden examentraining in de volgorde van aanmelding. Indien de bepaalde examentraining waarvoor Leerling zich heeft ingeschreven in de aangegeven periode(s) reeds is volgeboekt, dan wordt Leerling op een wachtlijst geplaatst. Bij het beschikbaar komen van een plaats wordt de eerste Leerling op de wachtlijst per e-mail of telefoon geïnformeerd, dit kan tot uiterlijk één dag voor aanvang van de examentraining.
  26.5. Het reserveren van plaatsen voor door Studiekring aangeboden examentrainingen is niet mogelijk.
  26.6. In afwijking van het onder 26.5 vermelde, is het voor een herkansingstraining wel mogelijk om voor één vak vrijblijvend een plaats te reserveren. Contractant en Leerling zijn in dat geval gehouden zo spoedig mogelijk na ontvangst van de examenuitslag op de door Studiekring aangegeven wijze door te geven of Leerling van deze reservering gebruik wenst te maken.
  26.7. Het kan voorkomen dat na inschrijving van een Leerling blijkt dat die Leerling niet geplaatst kan worden op het tijdstip en/of bij de Vestiging waarvoor die Leerling zich heeft ingeschreven. Studiekring zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Contractant en zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de Dienst op een ander tijdstip of bij een andere Vestiging
  maximaal één uur reizen met het openbaar vervoer van de Vestiging waarvoor de Leerling zich heeft
  ingeschreven. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan Contractant de Overeenkomst kosteloos opzeggen waarna Studiekring een eventueel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieve opzegging door Contractant terugstort op een door Contractant aan te geven bankrekening.
  26.8. Indien Contractant en/of Leerling zich heeft ingeschreven voor een Dienst via de website dan kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. Bij de opzegging gelden de volgende bepalingen:

  • Bij opzegging tot 1 maand voor aanvang van een examentraining is de Contractant € 30,-- verschuldigd aan Studiekring;
  • Bij opzegging tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de examentraining is de contractant 30% van het overeengekomen tarief verschuldigd aan Studiekring;
  • Bij opzegging minder dan 2 weken voor aanvang van de examentraining is de Contractant het volledige, overeengekomen tarief verschuldigd aan Studiekring;
  • Bij tussentijdse opzegging van de examentraining is de Contractant het volledige, overeengekomen tarief verschuldigd aan Studiekring. Indien de Contractant het overeengekomen tarief (deels) heeft betaald, dan heeft de Contractant geen recht op enige restitutie van het reeds voldane bedrag.

  27. Overige diensten

  27.1. Voor overige diensten kunnen aanvullende voorwaarden per dienst worden afgesproken. Deze aanvullende voorwaarden zullen bij aanmelding kenbaar worden gemaakt en bij plaatsing worden bevestigd.

   


  Laatst gewijzigd: 1 januari 2018

  Gratis intakegesprek

  Twijfel je over welke oplossing het beste bij je past? Vraag een gratis intake aan. In een vrijblijvend gesprek bespreken we waar je tegenaan loopt en hoe we je het beste kunnen helpen.